Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Veltkamp Cinewalls B.V: Veltkamp Cinewalls B.V. met KvK-nummer: 85242500
 4. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die productenen/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 5. Opdrachtgever: De natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met Veltkamp Cinewalls B.V.
 6. Partijen: Veltkamp Cinewalls B.V. en opdrachtgever.
 
 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Veltkamp Cinewalls B.V.
Vestigingsadres: Otterkoog 18D, 1822BW Alkmaar
Telefoonnummer: +31 6 2900 9069
E-mailadres: info@sebasveltkamp.nl
KvK-nummer: 85242500

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen onder en consument.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden van kracht.

Artikel 4 – Aanbieding en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Veltkamp Cinewalls B.V. Living meubelmaker zijn vrijblijvend. Pas na ondertekening voor acceptatie door de opdrachtgever van de door de Veltkamp Cinewalls B.V. samengestelde orderbevestiging gaat de overeenkomst van kracht. Alle opgegeven inhoud en omvang van de overeenkomst is bepalend zoals beschreven in de orderbevestiging van Veltkamp Cinewalls B.V.. De opdrachtgever tekent tevens ook voor ontvangst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 2. Alle prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting.
 3. Aanbiedingen en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens, zoals bijvoorbeeld modellen, monsters, beschrijvingen, tekeningen, afbeeldingen en dergelijke, blijven gezamenlijk met eventuele bijlage en bescheidde die op onze offertes betrekking eigendom van Veltkamp Cinewalls B.V.. Deze mogen zonder schriftelijke toestemming van Veltkamp Cinewalls B.V. niet aan derden ter inzage worden verstrekt of worden doorgegeven.
 4. Tenzij Veltkamp Cinewalls B.V. dit schriftelijk anders heeft aangegeven is de offerte onderbouwt onder normale werkomstandigheden en tijdens normale werkuren.
 5. Bij aanvaarding van een offerte of aanbieding, behoudt Veltkamp Cinewalls B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 6. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Veltkamp Cinewalls B.V. slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 7. Wanneer de opdrachtgever aanpassingen wenst ná dat hij de offerte heeft geaccepteerd en hiervoor heeft getekend, kan dit in overleg met Veltkamp Cinewalls B.V. en wordt hiervoor een meerprijs in rekening gebracht. De meerprijs is afhankelijk wat de nieuwe wensen van de opdrachtgever blijken te zijn.
 8. Wanneer de opdrachtgever de opdracht om voor reden dan ook intrekt, is de opdrachtgever verplicht om de reeds aangeschafte grondstoffen en materialen tegen de kostprijs – inclusief lonen en sociale lasten- te betalen.
 9. Wanneer de offerte is geaccepteerd en de opdrachtgever de opdracht annuleert, wordt er 15% van het overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht. De reeds bestelde goederen, producten en/of grondstoffen dienen ook volledig betaald te worden
 10. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan. Beide partijen zetten een handtekening onder de aangepaste overeenkomst en bevestigen daarmee akkoord te zijn met de gewijzigde inhoud.
 11. Als de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat, waarbij Veltkamp Cinewalls B.V. aan alle voorwaarden in de overeenkomst heeft voldaan, kan de opdrachtgever tegen meerprijs aanpassingen laten aanbrengen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals bijvoorbeeld administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Veltkamp Cinewalls B.V. hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Veltkamp Cinewalls B.V. te allen tijde wijzigen.
 3. Veltkamp Cinewalls B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Veltkamp Cinewalls B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.
 5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Veltkamp Cinewalls B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 6. Partijen komen voor een dienstverlening door Veltkamp Cinewalls B.V. een prijs overeen. Partijen komen overeen dat deze prijs, oftewel het overeengekomen factuurbedrag, een richtprijs is, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. Deze richtprijs is hetzelfde als het overeengekomen factuurbedrag.
 7. Veltkamp Cinewalls B.V. is gerechtigd om tot 10% van het overeengekomen factuurbedrag af te wijken.
 8. Indien het overeengekomen factuurbedrag meer dan 10% hoger uit dreigt te vallen, dient Veltkamp Cinewalls B.V. de Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Indien de overeengekomen factuurbedrag daadwerkelijk meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de overeengekomen factuurbedrag vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Betaling en ontbinding.

 1. Veltkamp Cinewalls B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. Als Veltkamp Cinewalls B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Veltkamp Cinewalls B.V. verschuldigd zijn.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Veltkamp Cinewalls B.V. de opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen of hem formeel in gebreke hoeft te stellen. Hierbij komt een nadere ingebrekestelling van kracht. Bij de opdrachtgever wordt de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Er geldt een minimum van € 150,00.
 4. Indien Veltkamp Cinewalls B.V. het verzuimde factuurbedrag uit handen geeft ter incasso, komen alle daar bijhorende verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever. Dit geldt over alle kosten, zoals omschreven in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een geldende minimum van € 40,00. De reeds bestelde goederen, producten en/of grondstoffen dienen ook volledig betaald te worden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de oprachtgever, zijn de vorderingen van Veltkamp Cinewalls B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Veltkamp Cinewalls B.V., dan is hij nog steeds verplicht het overeengekomen factuurbedrag aan Veltkamp Cinewalls B.V. te betalen.
 7. De overeengekomen werkzaamheden dienen ten alle tijden door Veltkamp Cinewalls B.V. uitgevoerd te worden, zolang de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen op tijd voldoet. Veltkamp Cinewalls B.V. heeft het recht om de levering op te schorten en de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtgever de betalingsverplichting niet op tijd voldoet. Veltkamp Cinewalls B.V. heeft onverminderd tevens ook recht op een schadevergoeding.

Artikel 7 – Recht van reclame

 1. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Veltkamp Cinewalls B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de opdracht geleverde producten.
 2. Veltkamp Cinewalls B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de opdrachtgever de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Veltkamp Cinewalls B.V. tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Retentierecht

 1. Veltkamp Cinewalls B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Veltkamp Cinewalls B.V. heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan Veltkamp Cinewalls B.V.
 3. Veltkamp Cinewalls B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 7 – Levering

 1. Levering geschiedt op het moment dat de goederen door Veltkamp Cinewalls B.V. bij de opdrachtgever zijn binnengebracht en deze zijn gemonteerd en geïnstalleerd conform de offerte.
 2. De opdrachtgever mag niet beschikken over goederen of materialen van Veltkamp Cinewalls B.V. tot dat de levering is geschiedt. Ook niet als de goederen of materialen feitelijk ten doel hebben om na levering eigendom te worden van opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever draagt tevens het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen of materialen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen wanneer schade ontstaat doordat de opdrachtgever de goederen of materialen heeft gebruikt, getest of aangepast voordat de levering is geschiedt.
 4. Indien de goederen niet naar de locatie van bestemming vervoerd kunnen worden, heeft Veltkamp Cinewalls B.V. het recht om hiervoor opslagkosten in rekening te brengen.
 5. Veltkamp Cinewalls B.V. houdt het eigendom van alle geleverde goederen, totdat de opdrachtgever alle betalingen volledig heeft voldaan.
 6. Zolang de opdrachtgever niet alle betalingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is het voor de opdrachtgever verboden, om zonder schriftelijke toestemming van Veltkamp Cinewalls B.V. om de geleverde goederen te verpanden of door te verkopen.
 7. Veltkamp Cinewalls B.V. heeft het recht om alle geleverde goederen, in wat voor staat deze ook verkeren of de wijze van verwerkingen terug te nemen, indien de opdrachtgever zijn betaalverplichtingen uit de overeenkomst niet heeft voldaan.
 8. De opdrachtgever machtigt Veltkamp Cinewalls B.V. om zijn/haar terrein en/of gebouwen te betreden en zal alles aan doen om het werk van Veltkamp Cinewalls B.V. niet te verhinderen.
 9. Aan de opdrachtgever worden de kosten voor de terugname doorberekend worden. Op basis van de dagwaarde zal de terugname worden gecrediteerd.

Artikel 8 – Gebreken, klachten en verantwoordelijkheid

 1. De opdrachtgever is verplicht en zelf verantwoordelijk om direct na aflevering de geleverde producten, goederen en grondstoffen te controleren. Indien er gebreken blijken dient de opdrachtgever dit binnen 7 dagen na levering bij Veltkamp Cinewalls B.V. te melden, onder vermelding van de omschrijving van de gebreken.
 2. Veltkamp Cinewalls B.V. heeft het recht om de gelegenheid te krijgen om de vastgestelde gebreken door de opdrachtgever te inspecteren. Indien Veltkamp Cinewalls B.V. geen inspectie kan doen dan heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever geen beroep kan doen op de vastgestelde gebreken.
 3. Klachten worden niet in behandeling genomen als;
 • De goederen of producten na levering aangepast of verwerkt zijn;
 • De goederen of producten na levering aan derden is overgedragen;
 • De goederen of producten geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van onzorgvuldig gebruik door opdrachtgever of derden op locatie;
 • Veltkamp Cinewalls B.V. bij de vervaardiging van het product/goed grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de opdrachtgever heeft gebruikt;
 • Het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
 • De opdrachtgever al zijn verplichtingen, zoals betaalverplichtingen, ontijdig is nagekomen tegenover Veltkamp Cinewalls B.V.
 

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 zal Veltkamp Cinewalls B.V., indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige product/goed vervangen, het product/goed terugnemen en de opdrachtgever crediteren voor de prijs van het desbetreffende product, of, in het geval van diensten, het probleem op andere wijze verhelpen, zonder dat de opdrachtgever daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Veltkamp Cinewalls B.V. opgeschort. Indien de periode van overmacht waarin nakoming van de verplichtingen door Veltkamp Cinewalls B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Onder een overmacht worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemie etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien Veltkamp Cinewalls B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies alsmede voor de daaruit voortvloeiende schade, is uitgesloten tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld.
 2. Veltkamp Cinewalls B.V. is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade als rechtstreeks gevolg van fouten, die door Veltkamp Cinewalls B.V. of haar personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt, indien en voor zover deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Veltkamp Cinewalls B.V. beperkt tot het bedrag dat aan Veltkamp Cinewalls B.V. wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis.
 4. Indien de verzekeraar van Veltkamp Cinewalls B.V. om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkering of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Veltkamp Cinewalls B.V. hoe dan ook worden beperkt tot het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst, of – indien in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen – in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Veltkamp Cinewalls B.V. meer bedragen dan € 500,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 5. Aansprakelijkheid van Veltkamp Cinewalls B.V. voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten.
 6. Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Veltkamp Cinewalls B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.. De opdrachtgever dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Veltkamp Cinewalls B.V. te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever vervalt.
 7. Indien de zaken niet door Veltkamp Cinewalls B.V. zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Veltkamp Cinewalls B.V. opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Veltkamp Cinewalls B.V. jegens Veltkamp Cinewalls B.V. aansprakelijk zal zijn.
 8. Veltkamp Cinewalls B.V. spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de opdrachtgever te leveren. Elke aansprakelijkheid van Veltkamp Cinewalls B.V. voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Veltkamp Cinewalls B.V.
 9. Opdrachtgever is gehouden Veltkamp Cinewalls B.V. te vrijwaren van aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van verzekeringsmaatschappijen.
 10. Veltkamp Cinewalls B.V. is nimmer aansprakelijk wanneer foto’s, kleuren, tekening en/of omschrijving zoals vermeldt op de website niet overeenkomen. Dit is namelijk allemaal ter indicatie voor de opdrachtgever en kan niet leiden tot het recht op een schadevergoeding of het recht ter ontbinding of opschorting van de overeenkomst.
 
 

Artikel 10 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Veltkamp Cinewall is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Veltkamp Cinewall B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 
 

Artikel 11 – Gevolgen nietigheid en toepasselijk recht

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Veltkamp Cinewalls B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 3. Het Nederlandse recht is geheel op deze voorwaarden van toepassing.
 4. Indien er geschillen en/of klachten zijn waarbij de opdrachtgever en Veltkamp Cinewalls B.V. niet samen uit kunnen komen, zal er ten alle tijden worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland, waarbij het van Veltkamp Cinewalls B.V. is om de opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.